Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat a Felhasználási Feltételek részét képezi.
Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Weblap látogatása során illetve a Weblap bármely Szolgáltatásának igénybevétele során a Felhasználók részéről feltöltésre kerül.


Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret.


A Weblapra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok szerint történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
- az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
- az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.
Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Weblap látogatottsága számszerűsíthető legyen, a Felhasználókkal fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá a Felhasználók vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen.


A Weblapon történő hirdetés feladásának előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása:
- Név
- Telefonszám
- E-mail cím
- Jelszó
- Irányítószám
- Megye
- Település


A hirdetéseket az Üzemeltető tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésben személyes adatot ad meg, úgy annak megadásával Felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat Üzemeltető által történő kezeléséhez. Az adatkezelés célja: Szolgáltatás teljesítése, a Weblap működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása.

Az Üzemeltető a hirdetésekre való jelentkezést valamint a Felhasználók közötti kommunikációt nem rögzíti és nem ellenőrzi.
A Felhasználók néhány adata, így az IP címe, egyéb forgalmi adatai valamint viselkedési adatai annak érdekében szintén rögzítésre kerülnek, hogy a Weblap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket az Üzemeltető azonosíthassa. Ezen adatokat az Üzemeltető csak a szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek segítségével a látogató személye azonosíthatóvá válik.
A Weblap a személyre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználók számítógépén adatcsomagot, más néven cookie-t vagy sütit helyeznek el és olvasnak vissza. Abban az esetben, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit – vagy cookie-t -, a Weblapnak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatása során keletkező adatait a korábbi látogatás adataival, kizárólag a Weboldal tartalma tekintetében.
A Felhasználó képes törölni a sütit a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja a böngészőjében. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni.
Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az Üzemeltető a Felhasználó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli.
A Weblap látogatásával, a fenti adatok megadásával és a Weblap Szolgáltatásának igénybevételével, illetve a Weblapra feltöltött hirdetésre való jelentkezéssel a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez, valamint az adatok Üzemeltető által, a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához.
A Weblapra feltöltött személyes adatokat az Üzemeltető a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása az Üzemeltető jogszabályi kötelezettsége.
Az Adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása; a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a Felhasználókkal (ügyfelekkel) fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése. A forgalom és a felhasználói szokások figyelemmel kísérése és rögzítése, ezáltal a Weblap látogatóinak személyre szabott hirdetések ajánlása.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

Fogyasztói panaszok


Az Üzemeltető a Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos panaszokat az ugyfelszolgalat@lxo.hu e-mail címen fogadja.

Jogorvoslati lehetőségek


Az Üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az Üzemeltető az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Üzemeltetőt.
Az Üzemeltető a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Weblapot.


Az Adatvédelmi Szabályzat 2015. Június 20. napján lép hatályba.


Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú megváltoztatására.


Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86769/2015

 

Készült: 2015. június 20. LXO-ASZ/20150620